Sposób na pozyskanie środków z ZUS – dofinansowanie prewencji wypadkowej

Na przedsiębiorcach jako pracodawcach, ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem w zakładzie, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to nie tylko obowiązkowych badań i szkoleń pracowników, ale także zapewnienia spełniania wymagań z zakresu BHP przez budynki oraz maszyny i urządzenia. Zwłaszcza ten ostatni obowiązek może generować znaczne koszty po stronie przedsiębiorcy, które należy uwzględnić w projektach inwestycyjnych dotyczących powstania lub rozbudowy zakładu pracy, zwłaszcza o charakterze produkcyjnym.

Istnieje jednakże możliwość znacznego zmniejszenia tych kosztów, poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na tzw. prewencję wypadkową.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju przedsiębiorstwa, ustalanego ze względu na liczbę pracowników, i wynoszą:

Mikroprzedsiębiorstwa (1-9 pracowników) – dofinansowanie do 90% inwestycji (maks. 140.000 złotych).

Małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) – dofinansowanie do 80% inwestycji (maks. 210.000 złotych).

Średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) – dofinansowanie do 60% inwestycji (maks. 340.000 złotych).

Duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) – dofinansowanie do 20% inwestycji (maks. 500.000 złotych).


Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. Projekty inwestycyjne, dotyczące bezpieczeństwa technicznego, np.:
  • zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej nawiewnej lub wywiewnej;
  • zakup i instalacja maszyn oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak podesty stacjonarne lub rusztowania ruchome, podesty ruchome, podesty ruchome przejezdne;
  • zakup i instalacja urządzeń bez własnego napędu/ nie samojezdnych, służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych, związanych z przemieszczaniem ładunków, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, wciągników i żurawików do 450 kg;
  • zakup i instalacja urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach;
  • zakup środków ochrony indywidualnej – dla przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników;

 2. Projekty doradcze, dotyczące poprawy zarządzania BHP w miejscu pracy, np.:
  • identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami;
  • wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, takich jak czynniki chemiczne i pyły, hałas i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne;
  • analiza i ocena ergonomiczności miejsc pracy;
  • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych;
  • opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy;

 3. Projekty inwestycyjno – doradcze, łączące opisane wyżej działania;


Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są przez ZUS w trybie ciągłym, a kwota dofinansowania nie stanowi pomocy de minimis.

Formularz Kontaktowy

No Comments

Leave Comment

Please enter a message.
Please enter a valid e-mail address.