Podzielona płatność faktury VAT. Split payment coraz bliżej.

Dzisiaj do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

Naczelnymi założeniami nowelizacji ustawy są: zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz przeciwdziałanie procederowi unikania płacenia tegoż podatku. Realizację tych założeń zapewnić ma wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) polegającego na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Split payment uważany jest za jedno z rozwiązań przeciwdziałających nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminującym ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Przyznać trzeba, iż mechanizm ten mocno utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich.

Co istotne, mechanizm podzielonej płatności ma być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do tzw. transakcji B2B.

Zaproponowane rozwiązanie przewiduje dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i pozostawia inicjatywę po stronie nabywcy towarów lub usług. Dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że można go stosować w sposób wybiórczy, a więc nie każda faktura musi być uregulowana z jego zastosowaniem. Od decyzji nabywcy zależeć ma, którą fakturę zapłaci on stosując mechanizm podzielonej płatności i wobec którego dostawy go zastosuje.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności umożliwić ma specjalny rachunek VAT zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy. Jego założenie stanowić ma obowiązek banku/SKOK-u.

Zgodnie z propozycją zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Jednakże ograniczona ma zostać możliwość dysponowania tymi środkami (do zapłaty zobowiązania z tytułu VAT do urzędy skarbowego lub do zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta).

Nadmienić należy, iż złożony projekt ustawy nie zakłada, żeby organy podatkowe miały dostęp do tych rachunków, czy też żeby mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu organy te będą mieć jedynie możliwość lepszej weryfikacji, czy podatnik uczciwie rozlicza się ze swoich zobowiązań w VAT.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez przedsiębiorców wiązać się ma z pewnymi dla nich korzyściami. Wobec takich podatników mają nie być stosowane przepisy umożliwiające nakładanie niektórych sankcji, a także nie będą wobec nich stosowane regulacje o odpowiedzialności solidarnej. Dodatkową korzyścią ma być przyspieszony termin (25 dni) zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT.

Stosowanie nowych przepisów ma się rozpocząć z dniem 1 kwietnia 2018 roku. Wcześniej, bo już 14 dni od ogłoszenia ustawy, umożliwione zostanie zakładanie rachunków VAT przez banki/SKOK-i.

Źródło: www.sejm.gov.pl; LEX-Wolters Kluwer;

Formularz Kontaktowy