Sprawy pracownicze i polityka zatrudnienia
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy: opracowanie dokumentacji pracowniczej (w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich), zwolnienia grupowe i indywidualne, przenoszenie zakładów pracy, reprezentowanie pracodawców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentowanie pracodawców w negocjacjach i sporach z pracownikami oraz związkami zawodowymi;
  • wsparcie prawne przy opracowaniu struktury zatrudnienia oraz jego restrukturyzacji, doradztwo w zakresie ustalania systemów wynagradzania i premiowania pracowników oraz kadry kierowniczej;
  • opracowanie i negocjowanie wewnętrznych polityk, kodeksów i regulaminów, tj. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kodeksów etyki i polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu spraw pracowniczych, adresowanych do pracodawcy oraz pracowników różnych szczebli;
  • badanie zgodności (compliance) działań pracodawcy oraz regulacji wewnątrzzakładowych z przepisami prawa pracy.
Formularz Kontaktowy