Obsługa korporacyjna
  • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń, zakładanie działalności gospodarczej), zakładanie oddziałów i przedstawicielstw, pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności;
  • bieżąca obsługa korporacyjna, w tym obsługa prawna organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy), przygotowanie projektów uchwał i korporacyjnych wewnętrznych aktów prawnych, doradztwo w zakresie obrotu udziałami (akcjami), zastawiania udziałów (akcji) oraz ich umarzania, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, zmian umowy spółki lub statutu;
  • reprezentowanie spółek w postępowaniu rejestrowym;
  • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
  • analiza prawna stron transakcji – zarówno kupującego, jak i sprzedającego, a także badanie zgodności (compliance) działań spółki oraz jej wewnętrznych regulacji z przepisami prawa handlowego;
  • doradztwo prawne związane z prowadzeniem firm rodzinnych, w szczególności: pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności oraz w planowaniu zmian organizacyjnych w związku z rozwojem firmy, wsparcie prawne bieżącej działalności przedsiębiorcy, przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa, zabezpieczenie ciągłości działania przedsiębiorstwa i pomoc w przygotowaniu planu sukcesji celem zagwarantowania ciągłości i stabilności prowadzonej działalności.
Formularz Kontaktowy