Nieruchomości
  • kompleksowe doradztwo odnośnie do wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym: przygotowanie analizy prawnej nieruchomości oraz rekomendacji co do usunięcia lub minimalizowania negatywnych wyników tej analizy, opracowanie oraz udział w negocjacjach umów kupna i sprzedaży nieruchomości, wsparcie na etapie pozyskiwania finansowania na zakup i zagospodarowanie nieruchomości, opiniowanie i udział w negocjacjach umów kredytowych;
  • doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w szczególności przygotowanie i negocjowanie w imieniu Klienta umów najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym lokali, o przeznaczeniu mieszkalnym, biurowym, komercyjnym, przemysłowym lub magazynowym;
  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, takich jak hipoteka, służebności i inne prawa osób trzecich;
  • reprezentowanie Klientów przed sądem w sprawach ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości (w szczególności hipotek i służebności oraz roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości).
Formularz Kontaktowy