Kontrakty w obrocie profesjonalnym
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie – także w języku angielskim – umów regulujących warunki współpracy przedsiębiorców, w tym umów dostawy, dystrybucji, agencyjnych, najmu i dzierżawy powierzchni komercyjnych, leasingu, umów o produkcję kontraktową, o świadczenie usług, o prace projektowe, umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej;
  • opracowanie ogólnych warunków: sprzedaży, dostawy, świadczenia usług – także w języku angielskim;
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie w imieniu Klienta – także w języku angielskim – umów sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • doradztwo w zakresie konstruowania umów o zamówienia publiczne oraz dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych, a także wsparcie przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego;
  • pomoc w dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami związanymi z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi, w tym gwarancyjnymi, odszkodowawczymi, o zapłatę kar umownych;
Formularz Kontaktowy