Projekt zmiany w VAT: „Ulga na złe długi” już po 120 dniach.

Skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z „ulgi na złe długi” to jedna z propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystanie z ulgi możliwe jest po 150 dniach liczonych od upływu terminu płatności zaległej wierzytelności. Resort rozwoju chciałby skrócenia tego terminu do 120 dni, co miałoby przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców.


Przypomnijmy, że „ulga na złe długi” to procedura dająca podatnikom, którzy mają trudności z wyegzekwowaniem od kontrahenta należności za sprzedany towar czy wykonaną usługę, możliwość odzyskania zapłaconego od tej transakcji podatku VAT. Jednym z warunków skorzystania z „ulgi” jest uprawdopodobnienie nieściągalności takiej wierzytelności. Obecnie warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku, w którym wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Skrócenie właśnie tego terminu rekomenduje resort rozwoju.

Opisany powyżej warunek nie jest jedynym jakie należy spełnić, aby skorzystać z „ulgi”. Pozostałe wymogi określone zostały w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, obok wymogu nieściągalności wierzytelności, „ulgę na złe długi” stosować można tylko wówczas, gdy:

  1. wierzytelność istnieje z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju,
  2. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
    • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  4. od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

Źródło: www.rcl.gov.pl

Formularz Kontaktowy