Od 1 stycznia 2018 roku nowe zasady opłacania składek ZUS.

Już 1 stycznia 2018 roku wejdą nowe zasady opłacania składek ZUS. Dotyczyć one będą zarówno składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), jak i na ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych). Dotychczas ww. składki wpłacaliśmy przelewami na odrębne rachunki składkowe. Ten właśnie sposób ich opłacania ulegnie zmianie z końcem 2017 roku.

Zgodnie z nowymi zasadami, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, wszystkie składki ZUS wpłacać będziemy jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy.

Nowością będzie również nowy Numer Rachunku Skarbowego (NRS), które zostanie nadany każdemu płatnikowi składek. Numer ten będziemy podawać realizując przelew, w miejsce dotychczasowego NIP-u, REGON-u lub PESEL-u. Dzięki niemu ZUS zidentyfikuje nas jako osobę wpłacającą.

Nowy Numer Rachunku Skarbowego każdy z płatników otrzyma listem poleconym z ZUS w terminie do końca 2017 roku. W przypadku nie otrzymania ww. korespondencji rekomendujemy kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Formularz Kontaktowy