Nowe zasady określania przedmiotu działalności w KRS

Z dniem 01 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, m.in. w zakresie sposobu określania przedmiotu działalności danego podmiotu w KRS. Mianowicie art. 40 pkt 1 tej ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, iż w rejestrze przedsiębiorców w zakresie przedmiotu działalności według PKD będzie się zamieszczać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, zaś w przypadku przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji – przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Oznacza to, iż w przypadku nowych spółek, we wniosku o wpis do rejestru, konieczne będzie podanie jedynie 10 pozycji, a nie – jak dotychczas – wszystkich rodzajów działalności. Oczywiście nie ogranicza to przedsiębiorców w szerszym określaniu przedmiotu działalności w umowie spółki, akcie założycielskim czy statucie, a dotyczy jedynie obowiązków rejestrowych.

Dodatkowo, stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podmioty już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności celem dostosowania wpisu do art. 40 pkt 1 ustawy o KRS (w nowym brzmieniu), przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy – a więc do dnia 01 grudnia 2019 roku. Zatem przy okazji składania wniosku o zmianę danych w rejestrze (np. zmiana danych członków zarządu, prokurenta, zmiana umowy spółki), należy złożyć wniosek o zmianę danych w zakresie PKD, tj. wybrać 10 pozycji oraz wskazać przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (np. 46.69.Z). Powyższy obowiązek nie pociąga za sobą konieczności dokonania zmian w umowie spółki, akcie założycielskim czy statucie, stąd też jego realizacja ograniczy się jedynie do wybrania 10 podstawowych rodzajów działalności i złożenia odpowiedniego wniosku.

Zmiana ta powinna uprościć i przyspieszyć obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców, ponieważ w przypadku rozbudowanego określenia przedmiotu działalności w umowie spółki – co jest powszechną praktyką – we wniosku o wpis do rejestru będziemy wskazywać jedynie 10 pozycji, a nie – jak dotychczas – wszystkie. Powinno to spowodować również przyspieszenie procesu rejestracji nowych podmiotów. Dodatkowo, znacznie łatwiejsze będzie ustalenie, czym dany podmiot faktycznie się zajmuje i jaki jest jego podstawowy profil działalności.

Szerzej o zmianach Ustawy o KRS w kolejnych aktualnościach.

Formularz Kontaktowy