Menedżerowie na „samozatrudnieniu” zapłacą wyższe składki na ZUS

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 roku (sygn. akt III UZP 2/15)

Sąd Najwyższy w Uchwale składu 7 sędziów z dnia 17 czerwca 2015 roku dokonał wykładni przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której skutkiem będzie znaczący wzrost składek na ZUS odprowadzanych przez niektórych menadżerów spółek kapitałowych. Skutki uchwały odczują Ci spośród nich, którzy prowadząc własną, jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie ograniczonym wyłącznie do zarządzania przedsiębiorstwami, obejmowali funkcję menedżerów – członków zarządu spółek, w ramach tzw. „samozatrudnienia”. W konsekwencji samodzielnie odprowadzali oni składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokościach przewidzianych dla osób prowadzących jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą, jako tytuł ubezpieczenia przyjmując art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Sąd Najwyższy uznał opisaną powyżej praktykę za niewłaściwą, stwierdzając m.in.:

„Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych”.

W tej sytuacji wysokość uiszczanych przez spółkę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) powinna być ustalana w oparciu o wysokość faktycznie uzyskiwanego przychodu z tytułu usług świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego. Tak obliczona kwota składek, w zdecydowanej większości przypadków, będzie wyższa od tej, którą dotychczas uiszczał sam menedżer, deklarując z reguły najniższą dopuszczalną podstawię jej wymiaru, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Co istotne, analizowanej Uchwale Sąd Najwyższy nadał moc zasady prawnej, zaś przedstawiona w niej wykładnia jest wiążąca już od dnia 17 czerwca 2015 roku.

Formularz Kontaktowy