Zmiany w prawie pracy. Po 01.09.2016 nowy pracownik otrzyma pisemne potwierdzenie warunków pracy jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Z dniem 1 września 2016 roku wchodzi w życie niewielka, aczkolwiek brzemienna w skutkach nowelizacja kodeksu pracy. Wprowadza ona po stronie pracodawcy nakaz pisemnego potwierdzania nowemu pracownikowi podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę (wskazanie stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, w tym wynagrodzenia) przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a nie jak to było dotychczas – w dniu rozpoczęcia pracy.

Założeniem zmiany jest zwiększenie ochrony praw pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu. W nowym stanie prawym, posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę już przed dopuszczeniem do pracy ułatwi pracownikowi dochodzenie przysługujących mu świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Na nowelizacji skorzystają również inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, co zapewni skuteczniejszą kontrolę w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Dotychczasowe regulacje, nakazujące potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, oznaczają, że pracodawca może wypełnić swój obowiązek do końca pierwszego dnia pracy pracownika. W konsekwencji regulacja ta umożliwia nieuczciwym pracodawcom nielegalne zatrudnianie pracowników, bowiem w razie kontroli PIP z reguły tłumaczą się oni tym, iż pracownicy nie posiadają jeszcze umów o pracę (lub pisemnego potwierdzenia jej warunków), ponieważ jest to pierwszy dzień ich pracy.

Wprowadzane od 1 września zmiany całkowicie wyeliminują opisaną powyżej praktykę. Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy będzie wcześniejsze zawarcie z nim pisemnej umowy o pracę lub jednostronne, pisemne potwierdzenie przez pracodawcę warunków pracy. Naruszenie ww. obowiązku będzie równoznaczne z popełnieniem przez pracodawcę wykroczenia zagrożonego grzywną w wysokości od 1.000 do 30.000 złotych.

Contact Form

No Comments

Leave Comment

Please enter a message.
Please enter your name.
Please enter a valid e-mail address.