Aktualności listopad 16, 2018

Pracodawco pamiętaj o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Za brak wpisu grozi kara w wysokości do 100.000 złotych.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zatrudnienia pracowników wiąże się z obowiązkiem prowadzenia i przechowywania akt osobowych. Od 1 stycznia 2019 roku czeka nas wiele zmian w zakresie tegoż właśnie obowiązku. W sieci możemy znaleźć wiele opracowań na temat nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym mówiących o skróceniu okresu przechowywania czy też wprowadzeniu możliwości przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Zdecydowanie…

Aktualności październik 4, 2017

Projekt zmiany w VAT: „Ulga na złe długi” już po 120 dniach.

Skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z „ulgi na złe długi” to jedna z propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystanie z ulgi możliwe jest po 150 dniach liczonych od upływu terminu płatności zaległej wierzytelności. Resort rozwoju chciałby skrócenia tego terminu do 120 dni, co miałoby przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców. Przypomnijmy, że „ulga na złe…

Aktualności październik 1, 2017

Od 1 stycznia 2018 roku nowe zasady opłacania składek ZUS.

Już 1 stycznia 2018 roku wejdą nowe zasady opłacania składek ZUS. Dotyczyć one będą zarówno składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), jak i na ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych). Dotychczas ww. składki wpłacaliśmy przelewami na odrębne rachunki składkowe. Ten właśnie sposób ich opłacania ulegnie zmianie z końcem 2017…

Aktualności wrzesień 28, 2017

Podzielona płatność faktury VAT. Split payment coraz bliżej.

Dzisiaj do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Naczelnymi założeniami nowelizacji ustawy są: zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz przeciwdziałanie procederowi unikania płacenia tegoż podatku. Realizację tych założeń zapewnić ma wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej…

Aktualności sierpień 23, 2016

Zmiany w prawie pracy. Po 01.09.2016 nowy pracownik otrzyma pisemne potwierdzenie warunków pracy jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Z dniem 1 września 2016 roku wchodzi w życie niewielka, aczkolwiek brzemienna w skutkach nowelizacja kodeksu pracy. Wprowadza ona po stronie pracodawcy nakaz pisemnego potwierdzania nowemu pracownikowi podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę (wskazanie stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, w tym wynagrodzenia) przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a nie jak to było dotychczas – w dniu rozpoczęcia…

Aktualności czerwiec 6, 2016

Sposób na pozyskanie środków z ZUS – dofinansowanie prewencji wypadkowej

Na przedsiębiorcach jako pracodawcach, ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem w zakładzie, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to nie tylko obowiązkowych badań i szkoleń pracowników, ale także zapewnienia spełniania wymagań z zakresu BHP przez budynki oraz maszyny i urządzenia. Zwłaszcza ten ostatni obowiązek może generować znaczne koszty po stronie przedsiębiorcy, które należy uwzględnić w projektach inwestycyjnych dotyczących powstania lub…

Aktualności styczeń 18, 2016

Czy prokurent poniesie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niezłożeniem wniosku o upadłość?

Zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym Z dniem 01 stycznia 2016 roku weszło w życie szereg istotnych zmian do Prawa upadłościowego i naprawczego (dalej p.u.n.). Wynikają one z przepisów zmieniających, zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne. Szczególne zainteresowanie oraz emocje wzbudziło poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych i zobowiązanych ze strony dłużnika do złożenia wniosku o…

Aktualności styczeń 6, 2016

Oskładkowanie umów zlecenia zmniejszy zyski wykonawców. To ostatnie dni, żeby temu zapobiec.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia. Zaskoczenia być nie powinno, gdyż mówiło się o tym już od 23 października 2014 roku. Nowe zasady doczekały się licznych opracowań prezentujących ich zakres, jak również wynikające z nich obowiązki i przewidywane skutki. Właśnie tych ostatnich dotyczyć będzie nasz artykuł. Jedną z…

Aktualności styczeń 3, 2016

Zmiany w kodeksie pracy – nowe zasady dot. umów o pracę

Pierwszy kwartał 2016 roku będzie okresem wytężonej pracy osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płace, a to w skutek licznych, istotnych zmian w przepisach szeroko rozumianego prawa pracy. Problemem może okazać się nie tylko zmiana zasad oskładkowania umów zlecenia, ale także wchodząca w życie w dniu 22 lutego 2016 roku, nowelizacja kodeksu pracy. Jej skutkiem są istotne zmiany dotyczące rzeczy…

Aktualności czerwiec 18, 2015

Menedżerowie na „samozatrudnieniu” zapłacą wyższe składki na ZUS

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 roku (sygn. akt III UZP 2/15) Sąd Najwyższy w Uchwale składu 7 sędziów z dnia 17 czerwca 2015 roku dokonał wykładni przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której skutkiem będzie znaczący wzrost składek na ZUS odprowadzanych przez niektórych menadżerów spółek kapitałowych. Skutki uchwały odczują Ci spośród nich, którzy prowadząc…

12